مهدکودک 
مهد کودک وپیش دبستانی علمی قرآنی یاسمن نیز ازدیگر بخشهایی است که با رویکردی اعتقادی وقرآنی به پرورش کودکان ونوگلان عزیز مشغول است.
telegram.me/ebnolkarim