زبان کیش-موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن (ع )با همکاری موسسه کیش برگزار می کند

زبان کیش-موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن (ع )با همکاری موسسه کیش برگزار می کند.