ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف سال 98-97مسجدجامع حضرت قاسم بن الحسن (ع)

ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف سال 98-97مسجدجامع حضرت قاسم بن الحسن (ع)