( ویژه برنامه ارائه خدمات دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی برای اقشار محروم و بی بضاعت به صورت کاملا رایگان )جمعه ۹۷/12/17- درمانگاه خیریه ی حضرت قاسم بن الحسن(ع )

( ویژه برنامه ارائه خدمات دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی برای اقشار محروم و بی بضاعت به صورت کاملا رایگان )جمعه ۹۷/12/17- درمانگاه خیریه ی حضرت قاسم بن الحسن(ع )