شب میلاد حضرت زینب (س)-ویژه برنامه روز پرستار -اجرای گروه سرود ابن الکریم(ع)-تجلیل از پرستاران نمونه درمانگاه خیریه ی حضرت قاسم بن الحسن (ع)-21 دیماه97

شب میلاد حضرت زینب (س)-ویژه برنامه روز پرستار -اجرای گروه سرود ابن الکریم(ع)-تجلیل از پرستاران نمونه درمانگاه خیریه ی حضرت قاسم بن الحسن (ع)-21 دیماه97