دورهمی صمیمانه با نویسنده کتاب "سلام بر ابراهیم "همراه با دانش آموزان شهید عاشوری - کتاب پارک موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام )

دورهمی صمیمانه با نویسنده کتاب "سلام بر  ابراهیم "همراه با دانش آموزان شهید عاشوری - کتاب پارک موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام )